Vedecký veľtrh

vedecký veľtrh

Zásady spracovania osobných údajov

Tieto zásady vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "Nariadenie") spoločnosťou VEDA NÁS BAVÍ n.o., IČO 45 741 697, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 13 (ďalej len "Správca"), majú za cieľ zaistenie informačné povinnosti Správca podľa čl. 13 Nariadenie.

Kontaktné údaje Správca

VEDA NÁS BAVÍ n.o.
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
IČO: 45 741 697
Zapísané v Obvodnom úrade Bratislava, pod číslom OVVS-53525/420/2013-NO
infosk@vedanasbavi.cz
+421 910 805 002

Kategórie osobných údajov, ktoré Správca spracováva

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať za použitia konkrétnych identifikátorov či prvkov.

Subjekty údajov, tj. Fyzickými osobami, ktorých osobné údaje Správca spracúva, sú účastníci alebo záujemcovia o Vedecký veľtrh ďalej spoločne len Zákazník.

Kategórie osobných údajov

Právne dôvody a účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané výhradne ak:

1. Spracovanie je nevyhnutné pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke, za účelom odpovede na vznesenú otázku, pre plnenie zmluvy, ktorej členom je Subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto Subjektu údajov. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy a plnenie zákonných povinností nemožno odmietnuť.
Ide najmä o tieto účely:

2. Spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje;
Ide najmä o tieto účely:

3. Spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;

4. Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu či tretej strany, okrem prípadov stanovených platnou legislatívou.
 Ide najmä o tieto účely:

5. Dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na daný účel.
Ide najmä o tieto účely:

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich zo záväzkového vzťahu, z príslušnej legislatívy, či oprávneného záujmu správcu, alebo podľa udeleného súhlasu.

Rozsah spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov príslušnému správcovi poskytol, a to v súvislosti s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov, uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnou legislatívou či k plneniu zákonných povinností správcu.

Spôsob spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje ručne i automatizovane, tu však v minimálnom rozsahu, ktoré nemá pre subjekt údajov právne účinky alebo by sa ho obdobným spôsobom významne dotýkal.

Zdieľanie osobných údajov s inými správcami a spracovateľovi

Kvôli zabezpečeniu niektorých spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, používame služby tretích strán. Sú to títo spracovatelia:

Spracovateľmi sú spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky aj so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo tzv. Bezpečných štátoch.

Práva dotknutých osôb

Subjekt údajov je informovaný o svojom práve:

Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo ním poverený spracovateľ vykonáva takéto spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore s Nariadením, Zákonom či ostatné platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

Pokiaľ nie je v Nariadenie, Zákon či ostatné platná legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov inak, Správca, či ním poverená osoba, na žiadosť dotknutej osoby bezprostredne odstráni stav v súlade s Nariadením, Zákonom či ostatné platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov.

Za podmienok stanovených Nariadením, Zákonom a ostatné platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov Správca uľahčuje výkon práv Subjektu údajov prostredníctvom emailovej adresy infosk@vedanasbavi.sk

Ak nevyhovie Správca žiadosti Subjektu údajov, má Dotknutá osoba právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresou Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Sledujte nás

facebook     instagram